Sephardic Judaism Logo

Shabbat Prayers                                           תפילות של שבת

The full Sabbath Prayer services by Rabbi Abraham Ben-Haim

תפילות שבת בנוסח עדות המזרח על ידי הרב אברהם בן-חיים

Shabbat Prayers תפילות של שבת

For Questions or Comments, Contact Us:

SJ

Phone/WhatsApp: +972 54 527 1797

Location/Express Mail:

224 Jaffa Street , 4th Floor 

Jerusalem Israel 

91000

E-mail: SephardicJudaism@Gmail.com